روغن آرگان مو و پوست

استفاده از روغن های مراقبتی و زیبایی گیاهی از دیرباز در بسیاری از نقاط جهان متداول بوده است. طبق نتایجی که با استفاده از روغن های زیبایی از جمله روغن آرگان اصل و روغن خراطین اصل و سایر روغنها مشاهده شده است، مصرف کنندگان به این نتیجه رسیده اند که استفاده از روغن های گیاهی و ارگانیک، تاثیر بیشتری از داروهای شیمیایی دارد.

فهرست